dimarts, 6 d’abril de 2010

Decret de direcció

Ha sortit publicat l'esborrany de decret de direcció, abans de la seva entrada al Consell Escolar de Catalunya per al seu dictamen.

En general no em desagrada, malgrat que faci algunes consideracions.

La primera és que si bé les funcions del Director queden molt ben definides i sembla que s'amplia el seu poder de decisió, cal establir dintre la normativa, el camí per tal que aquestes funcions no s'exerceixin des de la soledat del despatx, ni de la simple i única figura del director. El treball en equip que tan reivindiquem comença per, mantenint la responsabilitat de cadascú, crear, construir i impulsar mecanismes per tal de fer una tasca cooperativa a cada centre, tant a nivell de gestió i govern del centre, com de les aules. Això implica que no podem descuidar el paper de l'equip directiu ni del consell de direcció en la presa de decisions, elaboració de propostes, plans i memòries, definició dels criteris i indicadors d'avaluació...

Sense voler definir ni concretar massa fórmules organitzatives, ha de quedar clar que és millor una gestió col.legiada que una individuaL. I les regles del joc no solament ho han de permetre, sinó que ho han de suggerir, propiciar i estimular. Dic això perque ja sé que és possible amb la proposta de Decret. Només cal que quedi recollit en el projecte de direcció que es presenti. Però, aquest fet, no es pot deixar únicament a la voluntat dels aspirants a directors.

Aquest aspecte és clau com una peça més en la configuració d'institucions en les quals el professorat vegi útil i eficaç la col.la boració en la gestió i el treball en equip.

La segona preocupació és l'entorn o el context d'aquest decret i, conrcetament, la interpretació que des de l'administració educativa se'n faci d'aquest decret. Si bé es reconeix la funció pedagògica del director, el seu "lideratge", que ha de ser forçosament compartit, no pot ser que aquesta funció no pugui exercir-se, perquè sigui anul.lada per les feines en omplir aplicatius, plans i esquemes elaborats per l'administració i requeriments estadístics i tècnics d'aquesta. El lideratge pedagògic s'exerceix a les aules, als equips de nivell, articulant innovacions, duent-les a la pràctica. La dedicació del director ha de ser la seva escola i no a les demandes de fora de l'escola, que han de ser genèriques i orientadores. La confiança de l'administració respecte als directors, els equips directius i els equips docents, no solament s'ha de manifestar en declaracions, sinó que s'ha de demostrar amb una gran confiança en les capacitats que tenen per millorar processos i solventar reptes.

Els equips han de tenir tot el suport necessari per aquesta tasca. Allò tant dit que l'administració ha d'estar al servei dels centres educatius i no al revés, precisament per exercir el suport quan es requereix des del centre educatiu.

Finalment cal vetllar perque les noves competències, no suposin un simple traspàs de feina sense cap repercusió en la millora de l'escola. De fet, aquesta millora hauria de ser l'indicador que l'administració fa servir quan vulgui traspassar alguna competència (la diferència entre una autonomia que afavoreix el canvi i la innovació o que només desregula el sistema).

Per això, tot el que fa referència a la possibilitat d'intervenir en el procés de selecció de personal i de formació de l'equip docent, ha de tenir el Projecte Educatiu com a norma bàsica de referència. I no podem només acceptar que aquesta selecció es faci sobre uns perfils teòrics, de titulacions i formacions, ni sobre llistes d'interins ordenades per antigüitat. Aquesta és una incorporació que cal fer en el projecte. I després s'han de salvaguardar drets individuals, específics, ha d'haver-hi una gran transparència i control social de les decisions.

El decret de la direcció dels centres educatius no ha de servir per professionalitzar els directors. Jo sóc dels que penso, que els directors ja som professionals (i sinó que som?). Ha de servir per retornar als equips directius les seves funcions al servei de la innovació, la pedagogia, el canvi i la millora.

Esperem que les recomanacions que es facin des del Consell Escolar de Catalunya aportin alguna millora en aquesta línia.