dissabte, 11 d’abril de 2015

Un programa per a les municipals?

Mira...  de tant preguntar, al final surt un programa. Tinc interès per veure quines propostes fan els futurs alcaldables a la ciutat de Barcelona. No és que no m'interessin les altres ciutats i que no pensi que, de ben segur, hi hauran propostes interessants en moltes altres poblacions però, Barcelona, hauria de ser un símbol... Així m'ho imagino.

Després que algunes persones em preguntessin, he ordenat les meves notes i heus aquí el que proposaria. Ja sé que és fàcil veure els toros des de la barrera... però els ciutadans de carrer, crec que també tenim dret a opinar. Encara que la majoria de propostes siguin titllades d'utòpiques. Sobretot pels que potser les haurien de dur a la pràctica.

Jo diria que son, més aviat, eutòpiques. No sabeu que vol dir aquesta paraula? Doncs, ja teniu feina....

Una darrera qüestió: Es poden afegir més idees. De fet, els programes s'haurien de fer articulant mecanismes de participació ciutadana... Podeu afegir-hi suggeriments.No són tant difícils les propostes.  Es tracta de posar-hi voluntat política. La mateixa que va portar l'alcalde Albert Bastardas al 1907, abans que existís la Mancomunitat, a aprovar un pressupost extraordinari de Cultura, en el qual proposava la creació d'escoles públiques sota els principis de la gratuïtat, la catalanitat, la coeducació i la laïcitat. Un programa que no va poder posar-se en marxa fins la segona república. 

No dono més informació. Amb aquesta ja n'hi ha prou. 
PROPOSTES PER L'EDUKACIÓ A LA CIUTAT DE BARCELONA

Apostar per exercir plenes kompetències a nivell edukatiu (administració kilòmetre zero):
 • Consorci d'educació amb amplies competències. Negociació amb el Departament d'Ensenyament per descentralitzar els aspectes claus pedagògics i organitzatius. Inclòs per exemple el curriculum.
 • Dissolució del IME i integració de totes les competències en el consorci.
 • Orientar la política municipal educativa a la consolidació d'una xarxa potent d'escola publica, de forma no exclusiva.
 • Potenciar la col.laboracio amb altres municipis o nuclis comarcals per tal de facilitar la
  interconnexió entre experiències d'innovació i millora, afavorint l'intercanvi d'experiències a nivell municipal.
 • Concretar estratègies de participació i implicacio de tots els agents educatius en l'elaboració de polítiques educatives municipals (professorat, famílies, alumnat, entitats socials, etc.). Canvis en els Consells Escolars de districte i municipal. 
 • Renovació a fons sota criteris professionals i pedagògics del personal de l'administració
  educativa.

  Pressupost extraordinari per tal de:
 • Ampliar l'oferta educativa dels 0 3, amb llars d'infants i altres serveis i ofertes complementàries. Assegurar l'accés i la gratuïtat quan sigui necessari , així com una orientació i qualitat pedagògica del conjunt de l'oferta.
 • Impulsar processos d'innovació i formacio a les etapes i centres d'educació infantil, primaria i ESO. Incentivació d' activitats d'intercanvi i col.laboracio entre centres educatius. Potenciació de l'autonomia dels centres i la professionalització dels docents. Programes de formació pedagògica per als equips directius dels centres.
 • Programes d'inclusio i cohesió social. Modificació dels criteris d'escolarització. Ajuts per la gratuïtat. Millora de l'actuació i coordinació dels serveis socials.
 • Impulsar tot tipus de programes d'interconnexiô i col.laboració entre les diferents xarxes i institucions educatives i culturals de la ciutat (universitat, fundacions, museus, centres educatius, etc.), incloses les empreses i centres de recerca (àmbit de la secundària postobligatòria i la formacio professional).
 • Millorar i ampliar l'oferta publica d'ensenyament donant resposta a la creixent demanda de places públiques. Creació d'instituts escola.